Polityka prywatności

Aplikacja gromadzi pewne Dane Osobowe od swoich Użytkowników.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Zefir UTV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Robotnicza 42a, 53-608 Wrocław

wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem syg. akt. WR.VI NS-REJ.KRS/36204/20/255 nr KRS: 0000867715, nr NIP: 8943160537, nr REGON: 38744540000000

biuro@zefirutv.pl

+48 600 392 128

I. ZAPISY OGÓLNE

 1. Użytkownikiem jest osoba fizyczna korzystająca ze strony https://zefirutv.pl/.
 2. Administrator, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwana dalej „rozporządzenie RODO”), szanuje i w pełni uznaje prawo Użytkowników do prywatności i ochrony danych osobowych, a tym samym przetwarza niezbędne Dane Osobowe zgodnie z rozporządzeniem RODO oraz z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) a także ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1907 ze zm.). 
 3. Niniejsza Polityka prywatności ma na celu ogólnie opisać w jaki sposób i w jakim zakresie zbierane są Dane Osobowe Użytkowników, do jakich celów wykorzystywane są te Dane, komu są je udostępniane oraz w jaki sposób są chronione. W Polityce Prywatności Użytkownik znajdzie również informację o tym, jakie prawa przysługują Użytkownikom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
 4. Polityka ma charakter ogólny i prezentuje najważniejsze kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych. Uzupełnieniem niniejszej polityki są poszczególne regulaminy lub klauzule informacyjne, które Użytkownik będzie otrzymywać w momencie zbierania od niego danych osobowych przy okazji poszczególnych usług, takich jak np. subskrypcja Newsletter’a, formularz kontaktowy (umówienie jazdy próbnej, prośba o kontakt, zapytanie ofertowe). 
 5. Administrator stosuje wszelkie dostępne środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych Użytkowników odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności podejmuje wszelkie działania celem zabezpieczania danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, kradzieżą, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawnych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 6. Dane Osobowe, które Użytkownik podał na stronie internetowej Zefir UTV, są szyfrowane i chronione za pomocą certyfikatu SSL.

II. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

1. Dane Osobowe Użytkowników zbierane przez Administratora, są wykorzystywane jedynie do celów:

a. udzielania odpowiedzi na zapytania Użytkownika drogą mailową lub przez kontakt telefoniczny – podstawą prawną tych działań jest przetwarzanie danych niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której Dane dotyczą,

b. marketingowych – za wyraźną zgodą Użytkownika – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia RODO,

c. w celu umówienia jazdy próbnej lub udzielania odpowiedzi na zapytania i reklamacje Użytkownika z wykorzystaniem formularzy kontaktowych, co jest realizacją prawnie uzasadnionego interesu obu stron – Użytkownika oraz Administratora Serwisu,

d. przygotowania oferty handlowej związanej z działalnością Zefir UTV Spółka z o. o., przesłania Newsletter’a oraz realizacji akcji marketingowych, co jest realizacją prawnie uzasadnionego interesu Zefir UTV. Takie informacje przesyłane są na podstawie zgody Użytkownika na komunikację elektroniczną lub telefoniczną,

e. w celu i w zakresie niezbędnym do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Zefir UTV związanych z korzystaniem z Serwisu www.zefirutv.pl, co jest realizacją prawnie uzasadnionego interesu Zefir UTV,

f. w celu zawarcia i realizacji zawartych z Użytkownikiem umów sprzedaży lub przedwstępnych umów sprzedaży, co jest związane z zawarciem umowy na zgłoszenie Użytkownika.

2. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. b jest dobrowolne i wymaga zgody Użytkownika i jest niezbędne do przedstawienia wyceny usługi drogą elektroniczną oraz kontaktu z Użytkownikiem celem odpowiedzi na jego pytania drogą elektroniczną lub telefonicznie.

3. Dane Osobowe Użytkowników będą przechowywane przez Administratora przez okres:

  1. odnośnie danych przetwarzanych w celu udzielenia odpowiedzi za pośrednictwem formularza kontaktowego – do czasu czytelnego dla Administratora zamknięcia korespondencji lub kontaktu ze strony Użytkownika. 
  2. Dane przetwarzane na podstawie zgody, a więc Dane wykorzystywane do wysyłania informacji marketingowych, będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.

4. Dostęp do danych osobowych mają tylko nasi wybrani pracownicy oraz pracownicy sprawdzonych przez nas podwykonawców, z których usług korzystamy do utrzymywania funkcjonalności Serwisu, którzy są zobowiązani do zachowania uzyskanych informacji w ścisłej tajemnicy.

III. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne. Jednakże niepodanie danych osobowych uniemożliwia kontakt z Użytkownikiem oraz skorzystanie przez Użytkownika z niektórych usług oferowanych w Serwisie.
 2. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w celach marketingowych następuje na podstawie dobrowolnej zgody Użytkownika. Użytkownik może w każdym czasie cofnąć swoją zgodę poprzez kontakt mailowy z Administratorem na adres e-mail: biuro@zefirutv.pl. Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania przez nas danych, które dokonało się przed tym cofnięciem.
 3. Użytkownicy mają prawo w dowolnym momencie dowiedzieć się, czy ich Dane Osobowe są lub były przechowywane i skonsultować się z Administratorem Danych, aby dowiedzieć się o ich zawartości i pochodzeniu.
 4. Przekazując swoje Dane Osobowe poprzez Serwis internetowy Zefir UTV, Użytkownik ma prawo do kontroli przetwarzania danych, dostępu do swoich danych, ich sprostowania, poprawienia, uzupełnienia, uaktualnienia, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz ich przeniesienia.
 5. Użytkownik może korzystać z wyżej wskazanych uprawnień poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres Administratora: biuro@zefirutv.pl.
 6. W przypadku naruszeń dotyczących procesu przetwarzania danych skargi należy zgłaszać do organu nadzorczego, którego rolę pełni Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

IV. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane są przechowywane przez okres niezbędny do świadczenia usługi żądanej przez Użytkownika lub też przez okres określony przez cele opisane w niniejszym dokumencie. Użytkownik może zawsze poprosić Administratora Danych o zawieszenie lub usunięcie danych. Dane Osobowe są wykorzystywane w celach marketingowych do czasu, gdy zostanie wyrażony sprzeciw Użytkownika wobec ich przetwarzania w celach marketingowych lub gdy zostanie cofnięta zgoda. Dane związane z obsługą wniosków Użytkownika jako Klienta Zefir UTV składanych on-line przechowywane są aż do czasu przedawnienia się roszczeń, wynikających z łączącej umowy Użytkownika z Zefir UTV. Na wypadek ujawnienia się ew. roszczeń Zefir UTV związanych z używaniem Serwisu internetowego Dane przechowywane są do czasu ich przedawnienia.

V. ZBIERANE TYPY DANYCH 

 1. Dane Osobowe zbierane są jedynie w minimalnym zakresie, jaki jest niezbędny do realizacji celów, dla których są zbierane. Dane Użytkowników są chronione przed utratą, dostępem osób do tego niepowołanych, przypadkową utratą lub zmianą oraz przed innymi bezprawnymi formami ich przetwarzania. W sytuacji, gdy Dane Osobowe są udostępniane innym podmiotom, następuje to wyłącznie w sposób bezpieczny, zabezpieczony umownie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Retencja danych osobowych jest zgodna z przepisami prawa, ograniczona do czasu niezbędnego dla realizacji celów, dla których te Dane są zbierane, chyba, że zachodzą zdarzenia wpływające na konieczność wydłużenia okresu przechowywania danych.
 2. Dane Osobowe, które są wspominane w niniejszej Polityce prywatności mogą obejmować różny zakres danych, który zależy od kategorii podmiotu danych oraz statusu Użytkownika – czy jest już Klientem Zefir UTV, osobą zainteresowaną produktami lub usługami Zefir UTV, jak również od celu, dla którego zbierane są te Dane. Każdorazowo przetwarzany jest tylko niezbędny zakres danych. 
 3. Wśród danych osobowych, które mogą być przetwarzane znajdują się: dane identyfikacyjne (imię i nazwisko), dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail), dane lokalizacyjne, dane dot. zapytań, zamówień, reklamacji, dane dot. produktów lub usług, którymi Użytkownik jest zainteresowany, informacje przekazane w trakcie rozmowy lub zawarte w korespondencji kierowanej do Zefir UTV (także w ramach serwisów społecznościowych), w przypadku podmiotów gospodarczych także nazwa firmy oraz numer NIP, dane osoby kontaktowej (stanowisko), dane związane z korzystaniem z chatów.
 4. Dane Osobowe mogą być swobodnie dostarczane przez Użytkownika albo automatycznie zbierane podczas korzystania z serwisu internetowego.Jakiekolwiek korzystanie z plików cookie – lub innych narzędzi monitorowania – przez serwis lub przez właścicieli usług stron trzecich wykorzystywanych przez ten serwis, o ile nie zaznaczono inaczej, służy do identyfikacji Użytkowników i zapamiętywania ich preferencji, wyłącznie w celu świadczenia usług wymaganych przez Użytkownika. Nieudostępnienie niektórych danych osobowych może uniemożliwić świadczenie usług. Rodzaj danych niezbędnych do przekazania w celu obsługi zapytania, zamówienia lub zapisu na jazdę próbną został oznaczony symbolem „*”. 
 5. Zefir UTV zbiera Dane Osobowe Użytkowników podczas wypełniania formularza kontaktowego w Serwisie, kontaktu telefonicznego, zapisu na Newsletter, kierowania zapytań lub wiadomości za pośrednictwem portali społecznościowych. 
 6. W sytuacji logowania się do serwisów internetowych przy użyciu danych uwierzytelniających sieci społecznościowej, np. Facebook, Google+ lub inne, Użytkownik zgadza się na udostępnienie swoich danych. Obejmuje to również komunikowanie się za pośrednictwem okienka chatu Facebook (po ówczesnym zalogowaniu się), zamieszczonego bezpośrednio na stronach. Danymi są na przykład imię i nazwisko, adres e-mail, data miejsce i urodzenia, lokalizacja oraz wszelkie informacje, które Użytkownik chce udostępnić.

VI. PLIKI „COOKIES”

 1. Strona https://zefirutv.pl/ używa plików „cookies”. Brak zmiany ustawień przeglądarki po stronie Użytkownika jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) są to pliki tekstowe, których celem jest gromadzenie standardowych informacji na temat logowania się w Internecie oraz na temat zachowania Użytkownika podczas odwiedzania stron internetowych, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej.
 3. Dostęp do plików cookies ma tylko Administrator. Pliki nie zawierają Danych osobowych.
 4. Na stronie https://zefirutv.pl/ stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: session cookies („sesyjne”) oraz persistent cookies („stałe”). Pliki „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej.  Pliki „stałe” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 5. Administrator korzysta z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by kierować do Użytkownika reklamy. W ramach tych narzędzi kierujemy do Ciebie reklamy w serwisie Facebook. W tym zakresie Administrator opiera się na prawnie uzasadnionym interesie w postaci marketingu własnych usług. W tym celu Administrator wykorzystuje pliki cookies firmy Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA. W ramach ustawień plików cookies Użytkownik może ustalić, czy wyraża zgodę na korzystanie przez Administratora z Pixela Facebooka.
 6. Facebook Pixel pozwala firmie Facebook na identyfikację osób odwiedzających https://zefirutv.pl/ jako grupy docelowej do wyświetlania reklam na portalu Facebook. Administrator korzysta z Facebook Pixel do wyświetlania swojej reklamy na portalu Facebook osobom zarejestrowanym na tym portalu społecznościowym, a którzy wykazali zainteresowanie usługami świadczonymi przez Administratora.  Administrator wykorzystuje także Facebook Pixel celem analizy skuteczności reklam na portalu Facebook dla celów statystycznych. Facebook Pixel ustanawia bezpośrednie połączenie z serwerami Facebook w trakcie wizyty Użytkownika na stronie https://zefirutv.pl/. Zgromadzone w ten sposób informacje są przekazywane do serwera Facebooka w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają Administratorowi na ustalenie tożsamości.
 7. Administrator wykorzystuje cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj przeglądarki internetowej stosowanej do przeglądania stron internetowych, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony itp. W tym zakresie Administrator korzysta z Google Analytics wykorzystując pliki cookies firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Administrator opiera się na prawnie uzasadnionym interesie w postaci marketingu własnych usług. Użytkownik w ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies ma możliwość zadecydowania, czy w ramach usługi Google Analytics Administrator będzie korzystał z narzędzi marketingowych, czy też nie.

VII. MIEJSCE 

Dane są przetwarzane w biurach Administratora Danych i w innych miejscach, w których znajdują się związane z przetwarzaniem strony. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z Administratorem Danych.

VIII. METODY PRZETWARZANIA 

Administrator Danych przetwarza Dane Użytkowników w sposób prawidłowy i podejmuje odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, modyfikacją lub nieuprawnionym zniszczeniem danych.

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których Dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego Dane są:

 • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której Dane dotyczą, 
 • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
 • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
 • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której Dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, dla których Dane te są przetwarzane, 
 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych Osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych. 

Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Dane Osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane Osobowe na zlecenie Administratora.

Przetwarzanie danych odbywa się za pomocą komputerów i/lub narzędzi IT, zgodnie z procedurami organizacyjnymi i sposobami ściśle związanymi ze wskazanymi celami. Poza Administratorem Danych, w niektórych przypadkach, Dane mogą być dostępne dla określonych typów osób odpowiedzialnych za działania serwisu (administrację, sprzedaż, marketing, system prawny, administrację systemu) lub podmiotów zewnętrznych (takich jak dostawcy usług technicznych, usług marketingowych, badań rynku, organizacji i realizacji wydarzeń, call center, transportowych, archiwizacji, obsługi korespondencji, listonosze, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia), firmy kurierskie, dostawcy hostingu, firmy informatyczne, agencje komunikacyjne i marketingowe, banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, profesjonalni doradcy) mianowanych, w razie potrzeby Procesorami Danych przez Właściciela. Aktualny wykaz tych stron można uzyskać od Administratora Danych w każdej chwili. W niektórych przypadkach podmioty zewnętrzne świadczące usługi na nasze zlecenie mogą występować w roli niezależnych administratorów np. poczta polska lub inni operatorzy pocztowi, operatorzy transakcji płatniczych.

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

W zakresie celu marketingowego na przyszłość odbiorcami Danych Osobowych Użytkownika jako Procesor Danych mogą być Autoryzowani Dealerzy lub Autoryzowani Partnerzy Serwisowi marki Zefir, działający także na zlecenie i w imieniu Zefir UTV Spółka z o. o.

Należy podkreślić, że w sytuacji, gdy odbiorcy danych będą samodzielnie i w imieniu własnym przetwarzać Dane Osobowe od Użytkownika, np. oferować produkty i usługi za pośrednictwem własnych kanałów bez udziału Zefir UTV albo też realizować będą usługi we własnym imieniu wówczas staną się odrębnymi administratorami danych i w tym zakresie ponoszą swoją własną odpowiedzialność za przetwarzanie takich danych osobowych, nie podlegając warunkom niniejszej Polityki prywatności.

Serwis może zawierać linki do innych stron internetowych, stron serwisów społecznościowych lub do stron internetowych podmiotów współpracujących, instytucji finansowych. Przechodząc na stronę internetową strony trzeciej, Użytkownicy podlegać będą odrębnej polityce prywatności i ochronie danych osobowych dla danej strony internetowej. Należy zapoznać się z polityką prywatności i ochroną danych osobowych poszczególnych stron internetowych.

IX. COFNIĘCIE ZGODY

W sytuacji przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników w związku z przekazaniem Danych w ramach zapytania o ofertę, jazdę próbną lub wizytę serwisową Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę informując o chęci rezygnacji z dalszego kontaktu ze strony Zefir UTV za pośrednictwem e-mail: biuro@zefirutv.pl (utrata zainteresowania ofertą, jazdą próbną lub wizytą serwisową będzie jednoznaczna z cofnięciem zgody przez Użytkownika). Dla Użytkowników, Klientów lub Potencjalnych Klientów marki Zefir wycofanie zgód w celach marketingu przyszłego może nastąpić w każdym momencie również poprzez kontakt za pośrednictwem e-mail: biuro@zefirutv.pl. 

Wycofanie zgody nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami. Użytkownik musi być jednak świadomy, że wycofanie zgody wiąże się z brakiem możliwości korzystania z takich usług jak np. otrzymanie odpowiedzi, otrzymywanie ofert lub reklam, zaproszeń na wydarzenia, dla których świadczenia przepisy prawa wymagają od Zefir UTV uzyskania zgody Użytkownika.

Wniosek o cofnięcie zgody zostanie rozpatrzony niezwłocznie. Po zrealizowaniu wniosku zostanie zaprzestane przetwarzanie danych osobowych w celu marketingowym, w tym także w celu otrzymywania informacji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną oraz poprzez telefon. Do momentu realizacji wniosku może się jednak zdarzyć, że Użytkownik otrzyma informacje, z których zrezygnował cofając zgodę, z uwagi na czas potrzebny do realizacji wniosku w systemach.

Jeżeli Zefir UTV posiada Dane Użytkowników na potrzeby realizacji innych celów (np. realizacji umowy, usługi, wykazania dowodów, dochodzenia roszczeń), to może je nadal w tych celach przetwarzać na innej podstawie prawnej.

X. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG 

Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje Dane Osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

 • współpracę z podmiotami przetwarzającymi Dane Osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej, 
 • stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską, 
 • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy,
 • w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej. 

Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

XI. WYKORZYSTANIE ZGROMADZONYCH DANYCH 

Dane dotyczące Użytkownika są zbierane w celu umożliwienia świadczenia usług, jak również do następujących celów: analityka, dalsze informacje na temat Danych Osobowych, funkcje społecznościowe, interakcje z zewnętrznymi sieciami i platformami społecznościowymi, kontakt z Użytkownikiem, reklama, remarketing i targetowanie behawioralne, zarządzanie adresami e-mail i wysyłanie wiadomości.

Dane Osobowe wykorzystywane do każdego celu są opisane w poszczególnych sekcjach niniejszego dokumentu.

Przykładowo: 

 1. Dane Osobowe Klienta mogą być przetwarzane w celu przyznania, prezentowania lub udzielenia mu dedykowanych dla niego ofert i promocji, w możliwie wysokim stopniu dostosowanych do jego preferencji (co może powodować na niego istotny wpływ) wyłącznie, jeśli Klient wyraził na to zgodę (niedostępne dla osób, które takiej zgody nie wyraziły).

XII. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Dane Osobowe zebrane w następujących celach dla następujących usług:

ANALITYKA

Usługi zawarte w tej sekcji umożliwiają Administratorowi monitorowanie i analizowanie ruchu w sieci. Mogą być też używane do śledzenia zachowania Użytkownika.

GOOGLE ANALYTICS

Google Analytics to usługa analizy sieci internetowej firmy Google Inc. („Google”). Google wykorzystuje Dane zebrane w celu śledzenia i zbadania wykorzystania serwisu internetowego, do przygotowania sprawozdań na temat jej działań i do dzielenia się nimi z innymi usługami Google. Firma Google może wykorzystywać zebrane Dane do kontekstualizacji i personalizacji ogłoszeń z własnej sieci reklamowej.

Dostawca: Google
Cel: Analityka
Dane Osobowe: Cookie, Dane o wykorzystaniu
Miejsce przetwarzania danych: USAPolityka PrywatnościStrona

ŚLEDZENIE KONWERSJI REKLAM FACEBOOKA

Śledzenie konwersji reklam Facebooka to usługa analityczna udostępniana przez firmę Facebook, Inc., która łączy dane z sieci reklamowej Facebooka z działaniami wykonanymi w tej Aplikacji.

Dostawca: Facebook
Cel: Analityka
Dane Osobowe: Cookie, Dane o wykorzystaniu
Miejsce przetwarzania danych: USAPolityka Prywatności

ŚLEDZENIE KONWERSJI REKLAM GOOGLE AdWORDS

Śledzenie konwersji reklam Google AdWords to usługa analityczna udostępniana przez firmę Google, Inc., która łączy dane z sieci reklamowej Google AdWords z działaniami wykonanymi w tej Aplikacji.

Dostawca: Google
Cel: Analityka
Dane Osobowe: Cookie, Dane o wykorzystaniu
Miejsce przetwarzania danych: USAPolityka Prywatności

XIII. DALSZE INFORMACJE NA TEMAT DANYCH OSOBOWYCH 

Dalsze informacje na temat Danych Osobowych:

FUNKCJE SPOŁECZENOŚCIOWE

Funkcje społecznościowe

ZAPRASZANIE I SUGEROWANIE ZNAJOMYCH

Ta Aplikacja może wykorzystywać podane Dane Osobowe, aby umożliwić Użytkownikom zapraszanie swoich znajomych – na przykład za pośrednictwem książki adresowej, jeśli został udzielony do niej dostęp – i sugerowanie przyjaciół lub połączeń wewnątrz niej.

Dostawca: Ta Aplikacja
Cel: Funkcje społecznościowe
Dane Osobowe: Różne typy danych

INTERAKCJE Z ZEWNĘTRZNYMI SIECIAMI I PLATFORMAMI SPOŁECZNOŚCIOWYMI

Te usługi umożliwiają interakcję z sieciami społecznościowymi i innych platformami zewnętrznymi bezpośrednio ze stron tej Aplikacji. Interakcje i informacje pozyskane przez tę Aplikację zawsze podlegają ustawieniom Prywatności Użytkownika dla każdej sieci społecznościowej. Jeśli zainstalowana jest usługa tego rodzaju, może ona nadal zbierać dane o ruchu internetowym na stronach, na których ją zainstalowano, nawet wtedy, gdy Użytkownicy nie korzystają z niej.

PRZYCISK LUBIĘ TO I WIDŻETY SPOŁECZNOŚCIOWE FACEBOOKA

Przycisk Lubię To i widżety społecznościowe Facebooka to usługi umożliwiające interakcję z sieci społecznościową Facebook udostępnianą przez firmę Facebook Inc.

Dostawca: Facebook
Cel: Interakcje z zewnętrznymi sieciami i platformami społecznościowymi
Dane Osobowe: Cookie, Dane o wykorzystaniu
Miejsce przetwarzania danych: USAPolityka Prywatności

PRZYCISK TWEET I WIDŻETY SPOŁECZNOŚCIOWE TWITTER

Przycisk Tweet i widżety społecznościowe Twitter to usługi umożliwiające interakcję z siecią społecznościową Twitter udostępnianą przez firmę Twitter Inc.

Dostawca: Twitter
Cel: Interakcje z zewnętrznymi sieciami i platformami społecznościowymi
Dane Osobowe: Cookie, Dane o wykorzystaniu
Miejsce przetwarzania danych: USAPolityka Prywatności

SHARE THIS

ShareThis to usługa udostępniana przez firmę ShareThis Inc., która wyświetla widżet umożliwiający interakcję z sieciami społecznościowymi i platformami zewnętrznymi, jak również dzielenia się treściami tej Aplikacji.W zależności od konfiguracji, ta usługa może wyświetlić widżety należące do stron trzecich, takich jak managerowie sieci społecznych, w których interakcje są wspólne. W tym przypadku, także strony trzecie, które udostępniają widżet zostaną poinformowane o interakcjach i Danych Użycia na stronach, na których zainstalowana jest ta usługa.

Dostawca: Sharethis Inc.
Cel: Interakcje z zewnętrznymi sieciami i platformami społecznościowymi
Dane Osobowe: Cookie, Dane o wykorzystaniu
Miejsce przetwarzania danych: USAPolityka Prywatności

XIV. KONTAKT Z UŻYTKOWNIKIEM 

FORMULARZ KONTAKTOWY

Poprzez wypełnienie formularza kontaktowego swoimi Danymi Użytkownicy upoważniają niniejszą Aplikację do używania tych danych do odpowiedzi na zapytania o informacje, wyceny, umówienie jazdy próbnej lub innego rodzaju żądania wskazane w treści formularza.

Dostawca: Ta Aplikacja
Cel: Kontakt z Użytkownikiem
Dane Osobowe: Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, kod pocztowy 

TELEFON KONTAKTOWY

Do Użytkowników, którzy udostępnią swój numer telefonu, mogą być wykonywane połączenia w celach komercyjnych lub promocyjnych związanych z niniejszą Aplikacją, a także w celu odpowiedzi na zapytania wsparcia.

Dostawca: Ta Aplikacja
Cel: Kontakt z Użytkownikiem
Dane Osobowe: Numer telefonu

NEWSLETTER

Dzięki subskrypcji listy mailingowej lub biuletynu adres e-mail Użytkownika zostanie dodany do listy kontaktów, które mogą otrzymywać wiadomości e-mail zawierające informacje o charakterze komercyjnym lub promocyjnym dotyczące tej Aplikacji. Twój adres e-mail może być również dodany do tej listy po dokonaniu zakupu.

Dostawca: Ta Aplikacja
Cel: Kontakt z Użytkownikiem
Dane Osobowe: Email

REKLAMA

Te usługi pozwalają na używanie Danych Użytkownika do celów komunikacji reklamowej wyświetlanej w formie banerów i innych reklam w Aplikacji, które mogą być dopasowane w oparciu o zainteresowania Użytkownika. Nie oznacza to, że ​​wszystkie Dane Osobowe są wykorzystywane do tego celu. Informacje i warunki użytkowania są przedstawione poniżej. Niektóre z wymienionych poniżej usług mogą korzystać z plików cookie w celu identyfikacji Użytkowników lub mogą używać techniki retargetowania behawioralnego, czyli wyświetlania reklam dopasowanych do zainteresowań i zachowań Użytkownika, łącznie z tymi wykrytymi poza Aplikacją. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z Polityką Prywatności właściwych usług.

GOOGLE ADSENSE

Google AdSense to usługa reklamowa udostępniana przez firmę Google Inc. Usługa ta wykorzystuje plik cookie „DoubleClick”, które śledzi wykorzystanie tej Aplikacji i zachowania Użytkownika dotyczące oferowanych reklam, produktów i usług. Użytkownicy mogą zdecydować, aby wyłączyć wszystkie pliki cookie DoubleClick, klikając łacze:google.com/settings/ads/onweb/optout?hl=en

Dostawca: Google
Cel: Reklama
Dane Osobowe: Dane o wykorzystaniu, O mnie
Miejsce przetwarzania danych: USAPolityka Prywatności

REMARKETING I TARGETOWANIE BEHAWIORALNE

Te usługi pozwalają tej Aplikacji i jej partnerom informować, optymalizować i dostarczać reklamy w oparciu o przeszłe wykorzystanie tej Aplikacji przez Użytkownika. Działalność ta jest wykonywana poprzez śledzenie Danych Użytkowania i za pomocą plików cookie. Informacje te są przekazywane do partnerów zarządzających działalnością związaną z remarketingiem i targetowaniem behawioralnym.

REMARKETING ADWORDS

AdWords Remarketing to usługa remarketingu i targetowania behawioralnego udostępniana przez firmę Google Inc., która łączy aktywność tej Aplikacji z siecią reklamową Adwords i plikiem cookie Doubleclick. Aby z niej zrezygnować, należy kliknąć łącze:google.com/settings/ads/onweb/optout?hl=en

Dostawca: Google
Cel: Remarketing i targetowanie behawioralne
Dane Osobowe: Cookie, Dane o wykorzystaniu
Miejsce przetwarzania danych: USAPolityka Prywatności

ZARZĄDZANIE ADRESAMI E-MAIL I WYSYŁANIE WIADOMOŚCI

Te usługi umożliwiają zarządzanie bazą kontaktów e-mail w celu komunikacji z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty e-mail. Usługi są wykorzystywane do zbierania danych na temat daty i godziny przeglądania poczty przez Użytkownika, a także informacji o tym, kiedy Użytkownik dokonuje interakcji z pocztą przychodzącą, np. poprzez kliknięcie na łącza zawarte w wiadomości e-mail.

MAILCHIMP

Mailchimp to usługa zarządzania adresami e-mail i wysyłania wiadomości udostępniana przez firmę Mailchimp Inc.

Dostawca: Mailchimp
Cel: Zarządzanie adresami e-mail i wysyłanie wiadomości
Dane Osobowe: Email
Miejsce przetwarzania danych: USAPolityka Prywatności

XV. DANE DODATKOWE NA TEMAT ZBIERANIA I PRZETWARZANIA DANYCH 

DZIAŁANIA PRAWNE

Dane Osobowe Użytkownika mogą być wykorzystywane do celów prawnych przez Administratora Danych, w sądzie lub w działaniach prowadzących do możliwych działań prawnych wynikających z niewłaściwego stosowania tej Aplikacji lub związanych z nią usług.Użytkownik powinien być świadomy faktu, że Administrator Danych może być zobowiązany do ujawnienia Danych Osobowych na żądanie władz.

DODATKOWE INFORMACJE O DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA

Oprócz informacji zawartych w niniejszej Polityce prywatności, ta Aplikacja może zapewnić Użytkownikowi dodatkowe i kontekstowe informacje dotyczących określonych usług lub gromadzenia i przetwarzania Danych Osobowych na żądanie.

LOGI SYSTEMOWE I KONSERWACJA

Do celów eksploatacji i konserwacji, ta Aplikacja i wszelkie usługi przez strony trzecie mogą gromadzić pliki stanowiące zapis interakcji z tą Aplikacją (logi systemowe) lub użyć do tego celu innych Danych Osobowych (takich jak adres IP).

INFORMACJE NIEZAWARTE W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI

Więcej szczegółów dotyczących gromadzenia lub przetwarzania Danych Osobowych można uzyskać od Administratora Danych w dowolnym momencie. Informacje kontaktowe znaleźć można na początku niniejszego dokumentu.

ODNOŚNIKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH

Na stronie internetowej www.zefirutv.pl mogą znajdować się odnośniki do innych stron internetowych. Należy zapoznać się z regulaminami i politykami prywatności znajdującymi się na innych stronach internetowych. Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie wyłącznie do wskazanych działań Administratora Danych.

XVI. ZMIANY NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI 

Administrator Danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności w dowolnym momencie przez powiadomienie swoich Użytkowników na tej stronie. Zaleca się, aby sprawdzać tę stronę często, zwracając uwagę na datę ostatniej modyfikacji wskazaną na dole. Jeśli Użytkownik sprzeciwia się dowolnej ze zmian w Polityce, Użytkownik musi zaprzestać korzystania z Serwisu i może zażądać, aby Administrator Danych usunął Dane Osobowe. Jeśli nie zaznaczono inaczej, aktualna w danym momencie Polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich Danych Osobowych Użytkowników, jakie posiada Administrator Danych.

XVII. INFORMACJE NA TEMAT NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI 

Administrator danych jest odpowiedzialny za niniejszą politykę prywatności, przygotowaną począwszy od modułów dostarczonych przez firmę GuideMe24 i hostowanych na serwerach firmy GuideMe24.

XVII. CENNIKI

Cenniki i inne informacje zawarte na stronach internetowych nie stanowią oferty handlowej. Możliwe są zmiany cen i wyposażenia modeli prezentowanych na stronach i w cennikach. Niektóre elementy wyposażenia dodatkowego dostępne są tylko w połączeniu z innymi elementami lub konkretnymi wersjami wyposażeniowymi i mogą być dostępne wyłącznie za dodatkową opłatą. Ceny niektórych elementów mogą różnić się od podanych w niniejszym cenniku w zależności od wersji wyposażeniowej. Wszelkie wiążące ustalenia dotyczące wyposażenia i specyfikacji pojazdu następują każdorazowo w indywidualnej umowie zawieranej przez strony.

XIX. DEFINICJE I ODNIESIENIA PRAWNE 

DANE OSOBOWE (LUB DANE)

Wszelkie informacje dotyczące osoby fizycznej, osoby prawnej, instytucji lub stowarzyszenia, które są lub mogą być zidentyfikowane, nawet pośrednio, poprzez odniesienie do wszelkich innych informacji, w tym osobistego numeru identyfikacyjnego.

DANE O WYKORZYSTANIU

Informacje zbierane automatycznie z tej Aplikacji (lub usług osób trzecich wykorzystywanych w tej Aplikacji), które mogą obejmować: adresy IP lub nazwy domen komputerów wykorzystywanych przez Użytkowników, którzy korzystają z tej Aplikacji, adresy URI (Uniform Resource Identifier), czas żądań, metody wykorzystywane do wysłania żądania do serwera, rozmiar pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący stan odpowiedzi serwera (sukces, błąd itp.), kraj pochodzenia, cechy przeglądarki i systemu operacyjnego wykorzystywanego przez Użytkownika, różne dane dotyczące wizyty (np. czas spędzony na każdej stronie aplikacji) i szczegóły na temat ścieżki, którą Użytkownik przebył w Aplikacji, ze szczególnym odniesieniem do sekwencji stron, które odwiedził oraz inne parametry dotyczące systemu operacyjnego urządzenia i/lub środowiska IT Użytkownika.

UŻYTKOWNIK

Osoba korzystająca z tej Aplikacji, która musi pokrywać się z lub mieć zezwolenie Podmiotu Danych, którego dotyczą Dane Osobowe.

PODMIOT DANYCH

Osoba prawna lub fizyczna, której dotyczą Dane Osobowe.

PROCESOR DANYCH (LUB NADZORCA DANYCH)

Osoba fizyczna, osoba prawna, administracja publiczna lub inny organ, stowarzyszenie bądź organizacja upoważniona przez Administratora Danych, aby przetwarzać Dane Osobowe zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

ADMINISTRATOR DANYCH (LUB WŁAŚCICIEL)

Osoba fizyczna, osoba prawna, administracja publicznej lub inny organ, stowarzyszenie bądź organizacja z prawem, również wspólnie z innym Administratorem Danych, do podejmowania decyzji dotyczących celów i metod przetwarzania Danych Osobowych oraz środki stosowane, w tym środki bezpieczeństwa dotyczące funkcjonowania i korzystania z aplikacji. Administrator Danych jest właścicielem tej Aplikacji, chyba, że wskazano inaczej.

TA APLIKACJA

Narzędzie sprzętowe lub programowe za pomocą, którego Dane Osobowe Użytkownika są zbierane.

COOKIE, PLIKI COOKIES

Pliki „cookies” to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników (komputerach, telefonach, etc.) przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

INFORMACJE PRAWNE

Informacja dla Użytkowników w Europie: Niniejsza polityka prywatności została przygotowana w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z Art. 10 Dyrektywy WE nr 95/46/WE oraz zgodnie z przepisami dyrektywy 2002/58/WE, zmienionej dyrektywą 2009/136/WE, na temat plików cookie. Niniejsza polityka prywatności odnosi się wyłącznie do tej Aplikacji.

DANE KONTAKTOWE

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail biuro@zefirutv.pl lub adres korespondencyjny Zefir UTV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Robotnicza 42a, 53-608 Wrocław.

Ostatnia aktualizacja miała miejsce w marcu 2021 r.