Regulamin Serwisu internetowego

Regulamin korzystania z serwisu internetowego Zefir UTV w domenie zefirutv.pl

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U.2017.1219 ze zm.). 

2. Regulamin określa:

a) zasady działania Serwisu internetowego Zefir UTV dostępnego pod adresem https://zefirutv.pl

b) zasady korzystania z Usług Serwisu przez Użytkowników sieci Internet,

c) rodzaje i zakres Usług udostępnianych w Serwisie przez Zefir UTV Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Robotniczej 42A, 53-608 Wrocław,

d) podstawowe zasady dotyczące ochrony Danych osobowych i Polityki prywatności, jak również tryb postępowania reklamacyjnego,

e) prawa i obowiązki Usługobiorców, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Zefir UTV Spółka z o.o. jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis.

3. Informacje zawarte w Serwisie nie stanowią oferty handlowej produktów marki Zefir w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Zakup wszelkich produktów marki Zefir może nastąpić z zastrzeżeniem warunków uzgodnionych pomiędzy stronami w indywidualnej umowie sprzedaży.

 

§2 Definicje

Adres poczty elektronicznej – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiającego porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Administrator Serwisu i Administrator Danych osobowych – Zefir UTV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (53-608), ul. Robotnicza 42a, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem syg. akt. WR.VI NS-REJ.KRS/36204/20/255 nr KRS: 0000867715.

Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej przetwarzane przez Usługodawcę w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w niniejszym Regulaminie, jak również w celach statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu.

Formularz kontaktowy – formularz dostępny na stronie www.zefirutv.pl umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą.

Regulamin – niniejszy Regulamin korzystania z Serwisu internetowego Zefir UTV, sporządzony i stosowany przez Usługodawcę. Regulamin w formie elektronicznej jest dostępny bezpłatnie w stopce na stronie głównej Serwisu Zefir UTV. 

Newsletter – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy.

Pliki cookies – pliki zawierające dane, które mogą być wysłane ze strony internetowej Serwisu Zefir UTV do przeglądarki internetowej Użytkownika, a następnie zapisane w jego przeglądarce. Użytkownik może samodzielnie skonfigurować przeglądarkę internetową na swoim komputerze w taki sposób, aby akceptowała ona otrzymywanie plików cookies bądź je odrzucała.

Przepisy z zakresu ochrony Danych osobowych – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1)– zwane inaczej „RODO” oraz obowiązujące w związku z RODO przepisy krajowe o ochronie danych osobowych.

Serwis – serwis internetowy Zefir UTV należący do Usługodawcy, w ramach którego Usługodawca świadczy Usługi, umieszczony pod domeną zefirutv.pl i adresem URL: https://zefirutv.pl

System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1907 ze zm.).

Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między Systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.

Umowa – umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zawierana pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą z chwilą faktycznego skorzystania z Usługi, o treści odpowiadającej treści Regulaminu.

Usługa Elektroniczna – Usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.

Usługi – Usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.

Usługobiorca/Użytkownik – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, będąca usługobiorcą w rozumieniu art. 2 pkt 7 UŚUDE, korzystająca z Usług oferowanych przez Serwis.

Usługodawca – Zefir UTV Spółka z o. o. z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy 53-608), ul. Robotnicza 42a, NIP 8943160537, KRS 0000867715, REGON 38744540000000

UŚUDE – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.)

§2 Wymogi prawne

 1. Warunkiem korzystania z Serwisu jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu.
 2. Uruchomienie Serwisu poprzez wpisanie w pasku adresowym przeglądarki internetowej adresu www.zefirutv.pl lub adresu dowolnej strony internetowej Serwisu lub odpowiedniej Usługi w Serwisie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Użytkownika na przestrzeganie zasad określonych w niniejszym Regulaminie oraz w Polityce Prywatności.  Rozpoczynając korzystanie z Serwisu lub Usługi Użytkownik akceptuje postanowienia Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania. 
 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nieznajomość zasad i procedur zawartych w Regulaminie nie jest podstawą do składania przez niego jakichkolwiek roszczeń lub reklamacji.
 4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a sądem właściwym do ich rozstrzygania jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby spółki Zefir UTV Spółka z o. o., z zastrzeżeniem postanowień §11 ust. 5. 
 5. Każdy Użytkownik Serwisu zobowiązany jest do przestrzegania zasad obowiązującego prawa polskiego oraz postanowień niniejszego Regulaminu. W szczególności zabronione jest dostarczanie oraz przetwarzanie za pomocą Serwisu treści mogących stanowić naruszenie prawa polskiego oraz prawa obowiązującego w Unii Europejskiej.
 6. Wszystkie ceny i informacje handlowe znajdujące się w niniejszym Serwisie mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.  Zakup wszelkich produktów marki Zefir może nastąpić z zastrzeżeniem warunków uzgodnionych pomiędzy stronami w indywidualnej umowie sprzedaży.

§3 Wymagania techniczne

1. Do prawidłowego działania Serwisu na urządzeniu Użytkownika niezbędne jest zapewnienie we własnym zakresie:

a) połączenia z siecią Internet,

b) przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie dokumentów HTML na ekranie komputera,

c) przeglądarki akceptującej konto poczty elektronicznej.

2. Usługodawca informuje o odnotowywaniu adresu IP Usługobiorcy w celu prowadzenia statystyki Serwisu oraz wprowadzania usprawnień w Serwisie. Więcej informacji w zakresie korzystania z Plików cookies lub innych technologii internetowych znajduje się w Polityce prywatności.

3. Usługodawca zobowiązuje się względem Usługobiorcy do niezwłocznego rozpoczęcia świadczenia Usług.

4. Akceptując Regulamin Usługobiorca wyraża zgodę na wszystkie warunki w nim zawarte i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

§4 Zasady korzystania z Serwisu

 1. Rozpoczęcie korzystania z Usług jest równoznaczne z akceptację niniejszego Regulaminu.
 2. Do korzystania z Serwisu przez Użytkowników nie jest wymagane spełnienie żadnych dodatkowych warunków formalnych poza akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usług udostępnionych w Serwisie poprzez opuszczenia Serwisu.

§5 Zasady świadczenia Usług

1. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem.

2. Administrator Serwisu za pośrednictwem Serwisu udostępnia nieodpłatnie następujące rodzaje Usług:

a) udostępnianie treści w Serwisie, w szczególności takich jak: informacje o Spółce Zefir UTV Spółka z o. o., informacje o produktach, w tym wersje dodatkowego wyposażenia pojazdów, cenniki, promocje, dane techniczne, informacje o dostępnych akcesoriach do pojazdów, informacje dotyczące historii marki, informacje o częściach zamiennych, gwarancji i serwisie, informacje handlowe, informacje dla mediów, informacje dla inwestorów, itp.   

b) udostępnianie formularzy służących do składania przez Użytkowników zapytań lub wniosków kierowanych do Zefir UTV Spółka z o. o., umówienia jazdy próbnej pojazdem marki Zefir, zapytania o ofertę produktów lub Usług marki Zefir, kierowania pytań do Usługodawcy w zakresie dostępności produktów, modeli pojazdów marki Zefir, gwarancji i reklamacji, po uprzednim wypełnieniu Formularza kontaktowego dostępnego na stronie Serwisu,

c) udostępnianie możliwości zamówienia Newslettera.

3. W celu zaproponowania i umówienia jazdy próbnej poprzez Formularz kontaktowy pojazdem marki Zefir, za zgodą Użytkownika niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę Danych osobowych w zakresie: imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej i kodu pocztowego. Dane osobowe są niezbędne dla udzielenia Usługobiorcy odpowiedzi na zapytanie dotyczące umówienia jazdy próbnej.

4. W celu zapytania o ofertę poprzez Formularz kontaktowy, za zgodą Użytkownika niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę Danych osobowych w zakresie: imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej i kodu pocztowego. Dane osobowe są niezbędne dla udzielenia Usługobiorcy odpowiedzi na zapytanie dotyczące przedstawienia oferty.

5. W celu zamówienia Newslettera, za zgodą Użytkownika, niezbędne jest podanie adresu e-mail Usługobiorcy, ze względu na fakt, że dystrybucja Newslettera odbywa się wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej i polega na przesłaniu wiadomości e-mail wraz z Newsletterem w formie załącznika lub pod linkiem zawartym w takiej wiadomości. Newsletter może zawierać informacje o charakterze handlowym, w związku z czym dla skorzystania z tej Usługi wymagane jest udzielenie przez Usługobiorcę uprzedniej wyraźnej zgody na przesyłanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej przez Usługodawcę oraz na przetwarzanie podanych przez niego Danych osobowych w celu realizacji działań marketingowych i handlowych. Udzielona przez Usługodawcę zgoda może być w każdej chwili wycofana, co nie jest związane z negatywnymi konsekwencjami, niemniej wycofanie zgody uniemożliwi otrzymywanie Newslettera.

6. Wyrażenie przez Usługobiorcę ww. zgód na przetwarzanie jego Danych osobowych w celu realizacji działań marketingowych i handlowych w przyszłości oraz przesyłania informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej przez Usługodawcę jest dobrowolne i nie jest niezbędne do świadczenia Usług przez Usługodawcę. Pozostawiając Dane osobowe w celu realizacji Usługi uznajemy, iż Usługobiorca zgadza się na kontakt w celu udzielenia odpowiedzi zgodnie z żądaniem.

7. Administrator Serwisu może w dowolnym momencie wprowadzać zmiany w oferowanych Usługach oraz opublikowanych treściach w Serwisie bez konieczności informowania o tym Użytkowników, w tym wprowadzać zmiany w całości lub części informacji prezentowanych w Serwisie, podmieniać pliki do pobrania oraz częściowo lub całkowicie wycofywać publikowane treści.

8. Administrator Serwisu może dodawać kolejne Usługi dla Użytkowników Serwisu bez konieczności informowania o tym fakcie Użytkowników.  

9. Działania wymienione w §5 pkt. ust. 7 i 8 nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony Użytkownika.

10. Usługobiorca, podając Dane osobowe oświadcza, że:

1. są one kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,

2. nie naruszają one praw osób trzecich,

3. zapoznał się z treścią Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

4. zapoznał się z klauzulą informacyjną udostępnioną przez Usługobiorcę w momencie wysyłania zapytania.

11. Więcej informacji dotyczących zasad przetwarzania Danych osobowych, Usługodawca podaje realizując obowiązek informacyjny na stronie Serwisu oraz w Polityce prywatności.

§6 Prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorcy

1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

a) tymczasowego zaprzestania świadczenia Usług z uwagi na konieczność przeprowadzenia czynności konserwacyjnych lub modyfikacyjnych Serwisu,

b) przesyłania na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy komunikatów technicznych, prawnych lub innych związanych z funkcjonowaniem Serwisu,

c) modyfikacji świadczonych Usług oraz sposobu działania Serwisu.

3. Niedozwolone jest korzystanie z Serwisu w celu naruszającym powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub na szkodę osób trzecich.

§7 Ochrona Danych Osobowych i Polityka prywatności

1. Korzystanie przez Użytkowników z niektórych rodzajów Usług oferowanych w Serwisie wymaga podania Danych osobowych i wyrażenia indywidualnej zgody na ich przetwarzanie przez Administratora Serwisu. W tym przypadku podanie danych osobowych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne, jednak nie wyrażenie zgody na ich przetwarzanie może skutkować niemożliwością skorzystania z niektórych Usług oferowanych przez Administratora Serwisu.

2. Zakres Danych osobowych niezbędnych do rozpoczęcia świadczenia Usług przez Usługodawcę poprzez formularz kontaktowy za zgodą Użytkownika jest następujący: 

a) możliwość odbycia jazdy próbnej: imię, nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, kod pocztowy;

b) możliwość kontaktu z Usługodawcą, zapytanie o ofertę: imię, nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, kod pocztowy;

c) zamówienie Newslettera: adres poczty elektronicznej.

3. Zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych określone zostały w Polityce prywatności znajdującej się w stopce serwisu oraz we właściwych klauzulach informacyjnych dotyczących danej Usługi.

4. Administratorem Danych osobowych na których przetwarzanie Użytkownik wyraził zgodę jest w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity – Dz. U. z 2014r. poz. 1182, z późniejszymi zmianami) Zefir UTV Spółka z o. o., ul. Robotnicza 42a, 53-608 Wrocław.

5. Użytkownikowi w każdej chwili przysługuje prawo wglądu do zgromadzonych jego Danych osobowych oraz żądania ich poprawienia lub usunięcia.

6. Administrator Serwisu zastrzega, że jego Serwis internetowy używa Plików cookies, które poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika umożliwiają jego identyfikację, co nie oznacza tworzenia zbioru danych osobowych w myśl ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity – Dz. U. z 2014r. poz. 1182, z późniejszymi zmianami).

7. Każdemu nowemu Użytkownikowi po wejściu na stronę główną Serwisu wyświetla się w dolnej części ekranu komunikat z informacją dotyczącą przetwarzania Plików cookies.  Szczegóły dotyczące przetwarzania Plików cookies zostały określone w Polityce prywatności znajdującej się w stopce Serwisu.

8. Usługodawca przetwarza ponadto dane eksploatacyjne w zakresie adresu IP na potrzeby wdrażania usprawnień w Serwisie, a także w celach statystycznych.

9. Usługodawca umożliwia Usługobiorcy korzystanie z Usług w ramach Serwisu anonimowo do czasu, gdy Usługobiorca korzystający z Serwisu zdecyduje się na dobrowolne ich podanie (wypełniając Formularz kontaktowy lub zamawiając Newsletter).

§8 Ochrona własności intelektualnej

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami) podmiotem uprawnionym do korzystania z autorskich praw majątkowych do utworów zawartych w niniejszym Serwisie internetowym jest Zefir UTV Spółka z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Robotnicza 42a (53-608).
 2. Właścicielem lub podmiotem uprawnionym do korzystania ze znaków towarowych zamieszczonych w Serwisie jest Zefir UTV Spółka z o. o. lub podmiot, z którym Usługodawca zawarł stosowne umowy.
 3. Użytkownik ma prawo do korzystania z treści zamieszczonych w Serwisie do użytku własnego oraz do ich przesyłania do innych Użytkowników pod warunkiem, że nie naruszy to przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami), praw wynikających z rejestracji znaków towarowych należących do Administratora Serwisu lub wykorzystywanych przez Administratora za zgodą osób trzecich oraz przepisów Ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. 119, poz. 1117 z późniejszymi zmianami).
 4. Wszelkie prawa do Serwisu internetowego znajdującego się w domenie: https://zefirutv.pl oraz jego poszczególnych elementów są zastrzeżone na rzecz Zefir UTV Spółka z o. o. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika nie oznacza uzyskania jakichkolwiek praw do Serwisu ani jego poszczególnych elementów.
 5. Informacje, ilustracje lub grafiki zawarte w Serwisie nie mogą być wykorzystywane do celów handlowych, a także w materiałach naruszających dobre obyczaje lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Informacje, ilustracje lub grafiki zawarte w Serwisie ani żadna część Serwisu nie mogą być powielane, modyfikowane, przekazywane ani publikowane w całości lub w części bez uprzedniego uzyskania zgody Usługodawcy wyrażonej w formie pisemnej.
 7. Usługobiorca ponosi wszelką odpowiedzialność za naruszenie powyższych postanowień i zobowiązuje się uwolnić Usługodawcę od wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających z ewentualnego naruszenia praw tych osób.

§9 Reklamacje związane z działaniem Serwisu

1. Użytkownik ma prawo złożyć reklamację dotyczącą udostępnionych i realizowanych Usług, zgłosić błąd
w Serwisie lub zaproponować zmiany jego funkcjonalności na adres poczty elektronicznej: biuro@zefirutv.pl. 

2. W przypadku reklamacji, wiadomość powinna zawierać następujące dane Usługobiorcy:

a) imię i nazwisko,

b) dane kontaktowe, takie jak numer telefonu i adres e-mail,

c) opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

3. Reklamacje będą rozpatrywane najpóźniej w ciągu 30 dni od daty przesłania reklamacji na podany powyżej adres e-mail.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do pozostawienia zgłoszenia reklamacyjnego bez rozpoznania, jeżeli będzie ono wynikało z nieznajomości postanowień Regulaminu.

§10 Odpowiedzialność

 1. Administrator Serwisu nie może udzielić gwarancji na pełną ciągłość działania Serwisu oraz zapobiec przerwom w jego dostępności, których przyczyny mogą leżeć w czynnikach wewnętrznych związanych z rozbudową Serwisu lub pracami konserwacyjnymi bądź w czynnikach zewnętrznych, na które Administrator Serwisu nie ma wpływu np. działanie siły wyższej, działania i zaniechania osób trzecich.
 2. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Serwisu, zarówno za te spowodowane czynnikami zewnętrznymi jak i za te spowodowane czynnikami wewnętrznymi.
 3. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane bezpośrednio lub pośrednio działaniem, nie działaniem lub też jego błędnym działaniem Serwisu. Administrator Serwisu nie ponosi również odpowiedzialności za utracone przez Użytkownika korzyści spowodowane bezpośrednio lub pośrednio działaniem, nie działaniem lub też błędnym działaniem Serwisu.
 4. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niezgodnym z Regulaminem lub niezgodnym z prawem wykorzystywaniem Serwisu przez Użytkownika.
 5. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika niepełnych lub nieprawdziwych Danych osobowych.
 6. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie osób trzecich w wyniku korzystania przez Użytkownika z Usług w sposób niezgodny z Regulaminem.
 7. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Serwisu wynikające z awarii spowodowanych wadliwym funkcjonowaniem sprzętu, oprogramowania lub łączy telekomunikacyjnych, których utrzymanie nie leży w gestii Administratora Serwisu.
 8. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych przez Użytkownika na skutek działania czynników zewnętrznych lub innych okoliczności niezależnych od Usługodawcy.
 9. Serwis może zawierać odnośniki do innych witryn internetowych. Administrator Serwisu nie gwarantuje poprawności informacji zawartych w odnośnikach, a ich przeglądanie odbywa się na własne ryzyko Użytkownika.

§11 Cenniki

Cenniki i inne informacje zawarte na stronach internetowych nie stanowią oferty handlowej. Możliwe są zmiany cen i wyposażenia modeli prezentowanych na stronach i w cennikach. Niektóre elementy wyposażenia dodatkowego dostępne są tylko w połączeniu z innymi elementami lub konkretnymi wersjami wyposażeniowymi i mogą być dostępne wyłącznie za dodatkową opłatą. Ceny niektórych elementów mogą różnić się od podanych w niniejszym cenniku w zależności od wersji wyposażeniowej. Wszelkie wiążące ustalenia dotyczące wyposażenia i specyfikacji pojazdu następują każdorazowo w indywidualnej umowie zawieranej przez strony.

§12 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji w Serwisie i jest dostępny w stopce, w dolnej części strony głównej Serwisu.
 2. Wszelkie zmiany w Regulaminie mogą być wprowadzane przez Administratora Serwisu w dowolnym momencie bez konieczności dodatkowego i uprzedniego powiadamiania o tym fakcie Użytkownika oraz bez konieczności uzasadniania przyczyn. W tym przypadku nowy Regulamin obowiązuje od momentu jego publikacji w Serwisie, chyba że został w nim określony inny termin wejścia w życie.
 3. Zmiany Regulaminu są wiążące dla Użytkowników z chwilą ich publikacji.
 4. Brak akceptacji nowego lub zmienionego Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczne z jego rezygnacją z korzystania Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu.
 5. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem Serwisu mające związek ze świadczeniem Usług będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Administratora Serwisu. W przypadku Użytkowników będących konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, wszelkie spory wynikłe pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem Serwisu będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 6. Integralną część Regulaminu stanowi Polityka prywatności dostępna w stopce, w dolnej części strony głównej niniejszego Serwisu.

Administrator Serwisu